Általános szerződési feltételek
Felhasználási feltételek


Szolgáltató adatai:

A szolgáltató neve: Sturcz Tímea e.v.
A szolgáltató székhelye: 8141 Sárszentmihály-Sárpentele, Vasút utca 12.
A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: festegesstimivel@gmail.com
Adószáma: 68172765-1-27
Telefonszámai: +36-30/222-5553
Nyilvántartási száma: 51348395
A szerződés nyelve: magyar
A tárhely-szolgáltató adatai: Webnode AG, azonosító CH - 170.3.036.124-0, székhely Gartenstrasse 3, 6304, Zug, Switzerland, kapcsolati e-mail: support@webnode.com.

 Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal. Az alább megjelölt weboldal(ak)/honlap(ok) működésével, kapcsolattartási, szolgáltatás megrendelési folyamatával kapcsolatosan nyújt tájékoztatást. 

Felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk. Jelen Ászf hatálya Szolgáltató weblapján festegesstimivel.hu oldalon történő jogviszonyokra terjed ki.

 1. SZOLGÁLTATÓ ADATAI: 

A szolgáltató neve: Sturcz Tímea, alanyi adómentes, KATA-s, egyéni vállalkozó 

A szolgáltató székhelye: 8141, Sárszetmihály-Sárpentele, Vasút utca 12. 

A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: festegesstimivel@gmail.com, sturcz.art@gmail.com, sturcztimi@gmail.com

Telefonszám: 36 30 222 5553 

Adószám: 68172765-1-27

 A szerződés nyelve: magyar 

Tárhelyszolgáltató neve: 

A tárhely-szolgáltató adatai: Webnode AG, azonosító CH - 170.3.036.124-0, székhely Gartenstrasse 3, 6304, Zug, Switzerland, kapcsolati e-mail: support@webnode.com.


 2. ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK: 2.1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény ("Ptk.") és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók. 2.2. A jelen Szabályzat 2017. március 20. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 11 (tizenegy) nappal a weboldalakon közzéteszi. Felhasználók\Megrendelők a weboldalak használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldalak használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes. 2.3. Felhasználó\Megrendelő, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalra/honlapra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa - akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a weboldalnak/honlapnak, a Szabályzatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó\Megrendelő nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a weboldal tartalmának megtekintésére. 2.4. Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal/honlap, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a weboldalon/honlapon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül. REGISZTRÁCIÓ/VÁSÁRLÁS Felhasználó a weboldalon történő vásárlásával/regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a weboldalon közzétett Adatkezelési tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja, az adatkezelésekhez hozzájárul. Felhasználó a vásárlás/regisztráció során köteles a saját, valós adatait megadni. A vásárlás/regisztráció során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben Felhasználó más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait. A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha Felhasználó a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik. 3. MEGVÁSÁROLHATÓ TERMÉKEK, SZOLGÁLTATÁSOK KÖRE 3.1. A megjelenített termékek kizárólag online/személyesen rendelhetők meg. A termékekre vonatkozóan megjelenített árak forintban értendők, bruttó árak, termékektől függően nem tartalmazzák / tartalmazzák a házhoz szállítás díját. 3.2. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja Felhasználókat\Megrendelőket az akcióról és annak pontos időtartamáról. 4. RENDELÉS MENETE 4.1. Felhasználó\Megrendelő regisztráció nélkül is megkezdheti a vásárlást a megrendelőlap kitöltésével. 4.2. Felhasználó\Megrendelő a megvásárolni kívánt szolgáltatás, termék, termékek típusát és darabszámát megadja. 4.3. A megrendeléssel kapcsolatot tud felvenni velünk, a vásárlási feltételek külön jönnek létre. 

A Weboldal által nyújtott bármely szolgáltatás igénybevételével, regisztrációval illetve a hírlevélre való feliratkozással a Felhasználó magára nézve kötelezőnek fogadja el a jelen Szerződési Feltételeket. A Szerződési Feltételek ily módon való elfogadása egyben azt is jelenti, hogy a Felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy ennek változásait nyomon követi és tudomásul veszi. Amennyiben a Felhasználó a jelen Szerződési Feltételeket nem fogadja el, úgy nem jogosult a Weboldal használatára, illetve a Weboldal által kínált bármely szolgáltatás igénybevételére. A Weboldal tulajdonosa és/vagy működtetője jogosult a jelen Szerződési Feltételeket bármikor egyoldalúan módosítani. A módosítás hatályba lépésének napja az a nap, amikor a módosítás publikálásra kerültek a Weboldalon.

A Felhasználó köteles a hozzá köthető, valós adatokat megadni. 


Közösségi oldalak, marketing

A Weboldalt lehetőség van a Felhasználó Facebook,  YouTube vagy Instagram fiókjával összekötni. Amennyiben Felhasználó él ezzel a lehetőséggel, úgy részese lesz a 'Festegess Timivel' közösségének az adott külső oldalon is, így felkerülhetnek az Esemény dokumentált anyagai (pl. fényképek, az elkészült festménye, az esemény videója stb.) a közösségi oldalakra is, ahol Felhasználó beazonosítható lesz. Ismerősei, barátai látni fogják, hogy a 'Festegess Timivel' közösségének része.

A 'Festegess Timivel' eseményeken kép- és hangfelvétel készülhet, melyet a szolgáltató marketing célokra használhat. Felhasználó a jegyvásárlással, illetve az Eseményen való részvétellel hozzájárul, hogy kép-és hanganyagon szerepeljen és a róla készült kép- és hangfelvételeket a Szolgáltató pr- és marketingtevékenységében térítésmentesen felhasználja.


Irányadó jog, felügyeleti szervek

Az Üzemeltető és Felhasználó közötti jogviszonyra a Magyar jog irányadó. A felek esetleges jogvita esetén, hatáskörtől függően kikötik az Üzemeltető székhelye szerinti, hatáskörrel rendelkező bíróság kizárólagos illetékességét.

Panaszkezelés, vitarendezés

A szolgáltató a fogyasztókra vonatkozó vitás kérdésekben is a békés, peren kívüli egyezségre törekszik. A Felhasználó a Szolgáltatással kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő (postán megküldött levélben illetve email útján):

Sturcz Tímea e.v. 

Cím: 8000 Székesfehérvár, Honvéd utca 3. 3/3 

E-mail: festegesstimivel@gmail.com

A szolgáltató  az írásbeli panaszt a beérkezését követően harminc napon belül megvizsgálja és érdemben megválaszolja továbbá intézkedik arról, hogy a válasz a Felhasználóhoz eljusson. Ha a panaszt a szolgáltató elutasítja álláspontját az elutasításra vonatkozó érdemi válaszában megindokolja.

Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben a szolgáltató és a Felhasználó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a Felhasználó számára:

  • Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben a Felhasználó a fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságok listája és elérhetőségei a https://jarasinfo.gov.hu/ holnapon érhetők el. 
  • Békéltető testület. A Szolgáltatás minőségével, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából a Felhasználó eljárást kezdeményezhet a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testületnél illetve fordulhat a szolgáltató székhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testülethez.


Az Adatkezelési Szabályzat eléréséhez kattints ide.